the age of love making and

the exceedingly changeable

gravitational forces

 

כל מה שאנחנו עושים הוא

אנחנו עושים אהבה

אנחנו זה הרקדנים

אנחנו מייצרים את מרכז העיר, את האור הגמור –

רוקדים בצהרי היום על חבל מתוח גבוה

מתייצבים מתוך תנועה מתמדת בתגובה לשינויים מהירים

ובלתי צפויים בכוחות הכבידה

אהבתנו הכרח ושליחות

אהבתנו מכשיר קיומי של התערבות,

של מסירות וביטחון בגוף בחומר ובתנועה.

 

שבת , 24.7 , 21:00 / ראשון, 25.7 , 21:00 / שני, 26.7 , 19:00 / שלישי, 27.7 , 21:00